Att bli studerande inom de fysikaliska vetenskaperna

Ansökan och val av inriktning

Man ansöker om studieplats till studieprogrammet för fysikaliska vetenskaper via universitetets allmänna elektroniska ansökan. Instruktioner för ansökningen kan hittas från matematisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida

De till institutionen för fysik utvalda börjar studera vid studieprogrammet för fysikaliska vetenskaper. De utvalda får fritt välja huvudämne och allmänt görs valet under det första studieåret. Huvudämnena vid institutionen för fysik är fyisk, teoretisk fysik, meteorologi, geofysik och astronomi. Till ämneslärareutblidningen ansöker man skilt via ett kompetensprov och under den första höstterminen kan man välja en tvåspråkig examen, där studiespråken är finska och svenska. Även en helt svenskspråkig kandidatexamen är möjlig (huvudämnet fysik)./p>

Studier

Alla som studerar vid institutionen för fysik följer ett gemensamt studieprogram under det första studieåret. Dehär grundstudierna grundar sig till största delen på fysik- och matematikkunskaper man lärt sig i gymnasiet. Studierna behandlar fenomen och grundinteraktioner inom mekanik, termofysik, elektricitet och magnetism, fotoner och elektromagnetiska vågrörelser. Vid sidan av dehär grundstudierna studerar man grundstudier som hör till det valda huvudämnet.

Efter att ha utfört ämnesstudierna utexamineras man som Kandidat i naturvetenskaper. Efter det påbörjar man sina fördjupade studier, samt andra studier som hör till magisternivån.

Mera information angående grund- och ämnesstudierna hittas i WebOodis studieguide.

När studierna framskrider inom ett ämne öppnas en mängd olika alternativ, vilka täcker många olika forskningsbranscher samt deras anpassning till samhället.

Till fysikens mångsidiga undervisning hör föreläsningskurser och deras (räkne)övningsuppgifter, laborationskurser, fältkurser, seminarier och avhandlingar. Med hjälp av föreläsningarnas räkneövningar upprätthåller man en stark räknerutin och problemlösningsförmåga. Ett annat mål med studierna är att lära sig andra aspekter som hör till arbetslivet, såsom skriftliga rapporter och muntliga presentationer.


Internationalism

Fysik är en väldigt internationell vetenskapsgren och institutionen för fysik vid Helsingfors universitet har många kontakter till utländska universitet och forskningsinstitut. Som fysikstuderande har man möjlighet att lära sig arbeta inom internationella arbetsförhållanden. Vid institutionen för fysik har man en mycket god möjlighet att komma sig på utbytesstudier eller forskningsutbyten utomlands. Institutionen erbjuder också flera kursers föreläsningar på engelska, hållna av besökande forskare och utländska professorer.


Studiernas mål och arbetslivet

Ett fysikaliskt tankesätt är starkt rotat i den nutida människans och det nutida samhällets handlingar och hela vårt nuvarande tekniskasamhälle bygger på fysikaliska upptäckter.

Huvudmålet med utbildningen inom de fysikaliska vetenskaperna är att få skickliga professionella naturvetare, som självständigt skapar, brukar och kritiserande utvärderar ny kunskap, anpassar sig till nya uppgifter och behärskar olika utrustningar, matematiska- och teknologiskaverktygs mångsidiga och effektiva användningsområde.

De som utexamineras från institutionen är sakkunniga inom de fysikaliska vetenskaperna både i Finland och utomlands. Och placerar sig inom universitet, industrin, näringslivet och skolor med liknande uppgifter som motsvarar deras utblidning.