Atmosfärens masspektrometri

Vi utvecklar och utnyttjar masspektrometriska metoder och instrument för att studera gaser och aerosolpartiklar i atmosfären. Forskningsområden inkluderar emissionen av flyktiga, främst organiska, föreningar, atmosfärens oxidanter och oxidationsprodukter, prekursorgaser och .kluster för aerosolbildning samt större aerosolpartiklar.

Forskningens kärnområden just nu:

  • - Flyktiga organiska föreningar (VOC): Att förstå biosfär-atmosfär växelverkningar och utbyte av VOCn samt deras klimateffekter, speciellt i de subarktiska områdena.
  • - Atmosfärens oxidanter: Den relativa vikten av hydroxylradikalen (OH) samt stabiliserade Criegee biradikaler för atmosfärens oxidationskapacitet.
  • - Organiska oxidationsprodukter: Semi- låg, och extremt lågflyktiga organiska föreningar (SVOC, LVOC, ELVOC) kontribuerar till bildandent av sekundär organiska aerosol (SOA), som utgör den största andelen av atmosfärens aerosolmassa. Den relativa vikten mellan dessa tre typer av ångor avgör hur stor del av nya, små aerosolpartiklar som kan växa stora nog att fungera som kondensationskärnor för molndroppar (CCN), varigenom de påverkar jordens klimat.
  • - ångor och kluster som bildar aerosolpartiklar: Utöver ELVOCn har vi uppmätt svavelsyra, ammoniak, aminer och jodoxider i kluster under perioder då nya aerosolpartiklar bildats, antingen i laboratoriet eller i atmosfären.
  • - Aerosolerpartiklarnas sammansättning: Både lokala källor och långväga transport inverkar på aerosolpartiklarnas sammansättning I atmosfären. Koncentrationen och sammansättningen av partiklarna bestämmer hur många tillgänglig CCN det finns, samt påverkar hur nya partiklar kan bildas.

Bilden ovan, modifierad från Ehn et al. (2014), Nature, ger en överblick av vår nuvarande förståelse gällande emissioner, deras reaktioner med oxidanter, och processerna genom vilka nya partiklar kan bildas och växa stora nog att kunna påverka jordens klimat. En stor del av de vetenskapliga framsteg som lett till denna förståelse grundar sig på arbete som gjorts i vår grupp för masspektrometri.


Länk till gruppens hemsida: https://wiki.helsinki.fi/display/massspec